Reality

వాస్తవం చాలారూపాలలో ఉంటుంది;కాని కాల్పనిక కథకి ఒక రూపమే ఉంటుంది’.‘భక్తి సాహిత్యంలో కవి చెప్పేది సగం మాత్రమే;మిగిలిన సగం పాఠకులు పూరిస్తారు, ఇది భక్తి సాహిత్యానికి ఉన్న ఒక స్పష్టమైన లక్షణం,’-V.N.Rao

If Sringara is the most poetically delineated emotive experience of Annamacharya, in Sri Rallapalli Anantakrishna Sarma's words " the great soul who has the rarest distinction of elevating it to lofty spiritual heights is Annamacharya".And that, indeed is the end of all conceits.

Monday

Flowers of His Fame 1 to 4

01004,ఏవం శ్రుతిమత ,EvaM Srutimata
01008,ఇందిరానామ మిందరికి ,iMdirAnAma miMdariki
01014,గాలినే పోయ గలకాలము ,gAlinE pOya galakAlamu
01015,ఎవ్వరు లేరూ హితవుచెప్పగ,evvaru lErU
01016,దిబ్బలు వెట్టుచు ,dibbalu veTTucu
01020,అన్నియును నతనికృత్యములే ,anniyunu natani
01021,దురితదేహులే తొల్లియు,duritadEhulE tolliyunu
01022,ఇందిర వడ్డించ నింపుగను ,iMdira vaDDiMcha
01023,అదివో అల్లదివో ,adivO alladivO
01032,ఎంతటివారలు నెవ్వరును ,eMtaTivAralu
01038,ఇప్పుడిటు కలగంటి ,Ippuditu kalagamti
01040,అది గాక నిజమతం ,adi gAka nijamataM
01052,చాలదా హరి నామ,cAladA hari nAma
01062,ఎంత చదివిన నేమి వినిన,eMta cadivina
01066,ఈ పాదమే కదా ,Ee paadamae kadaa
01067,అలర చంచలమైన ,alara caMcalamaina
01068,ఘోర విదారణ నారసింహ,GOra vidAraNa
01080,ఆదిమపూరుషు ,AdimapUruShu
01081,అప్పులవారే అందరును ,appulavArE aMdarunu
01092,ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను,iTu garuDani nI
01093,ఈ సురలు ఈ మునులు,ee suralu ee munulu
01096,చూడరెవ్వరు దీనిసోద్యంబు ,cUDa revvaru dIni
01097,ఎవ్వరెవ్వరివాడో ,evvarevvarivADO
01098,ఎంత చేసినా తనకేది తుద,eMta cEsina tanakEdi
01102,ఏది తుద దీనికేది మొదలు ,Edi tuda dInikEdi
01110,చాలదా మాజన్మము , cAladA mAjanmamu nI
01112,ఏమి గలదిందు ,Emi galadimdu
01114,అప్పులేని సంసార ,appulEni saMsAra
01117,చూడు డిందరికి సులభుడు ,cUDu DiMdariki
01127,ఆదిదేవుడై అందరిపాలి,AdidEvuDai aMdaripAli
01133, చూడ జూడ మాణిక్యాలు ,cUDa jUDa mANikyAlu
01137,భావయామి గోపాలబాలం,BAvayAmi gOpAlabAlaM
01139,బోగి శయనమును,BOgi Sayanamunu
01158,ఆకటి వేళల ,AkaTi vELala
01170,ఈతడఖిలంబునకు నీశ్వరుడై ,ItaDaKilaMbunaku
01175,ఆశాబద్ధుడనై యలసి ,ASAbaddhuDanai
01177,గడ్డపార మింగితే,gaDDapAra miMgitE
01179,అయ్యోపోయ ప్రాయము,ayyOpOya prAyamu
01181,ఎంత విభవము కలిగె ,eMta viBavamu
01183,చక్రమా హరిచక్రమా ,cakramA haricakramA
01191 బ్రహ్మకడిగిన పాదము ,brahmakaDigina
01210,ఇన్ని చేతలును దేవుడిచ్చినవే,innichEtalunu dE
01212,ఆస మీద విసువౌ ,Asa meeda visuvaU
01214,ఎండగాని నీడగాని ,eMDagAni nIDagAni
01220,ఏడ వలపేడ మచ్చికేడ ,EDa valapEDa maccikEDa
01227,అదెచూడు తిరువేంకటాద్రి,adecUDu tiruvEMkaTAd
01252,ఇతరులకు నిను నెరుగదరమా, itarulaku ninu
01284,ఎన్నిబాధలబెట్టి ,ennibAdhalabeTTi
01287,భారమైన వేపమాను,Baramaina vEpamAnu
01289,ఆది దేవా పరమాత్మా,Adi dEvA paramAtmA
01290,హరి గొలిచియు మరీ ,hari goliciyu marI
01292,ఏ కులజుడైననేమి ,E kulajuDainanEmi
01314,దేవ దేవం భజే ,dEvadEvaM BajE
01316,ఎంతగాలమొకదా ,eMtagAlamokadA
01318,ఎక్కువకులజుడైన ,ekkuvakulajuDaina
01328,ఏమి గలదిందు ,Emi galadimdu
01333,చిరంతనుడు శ్రీవరుడు ,chiraMtanuDu SrIvaruDu
01334,ఇందరికి నభయంబు,Imdariki nabhayambu
01335,అందరి బ్రదుకులు,aMdari bradukulu
01343,చాలదా బ్రహ్మమిది ,cAladA brahmamidi
01351,అందరికాధారమైన,aMdarikAdhAramaina
01358,దొరకునా యితనికృప,dorakunA yItani kRupa
01368,బోగీంద్రులుని మీరు ,BOgIMdralunu mIru
01381,అంతర్యామి ,aMtaryAmi
01385,అంతయు నీవే,aMtayu neevae
01397,ఛీ ఛీ నరులదేటి జీవనము,Chi chi narula deti
01400,దేవదేవు డెక్కెనదె ,dEvadEvu Dekkenade
01410,భక్తికొలది వాడే పరమాత్ముడు,Baktikoladi vADE
01433,హరి నీయనుమతో , hari nIyanumatO
01435,దేవ యీ తగవు ,dEva yI tagavu
01437,అంతరంగమెల్ల,Amtaramgamella
01439,ఇరవగువారికి ,iravaguvAriki
01465,భోదకులెవ్వరు లేక ,bOdhaku levvaru
01478,అలవటపత్రశాయివైన,alavatapatraSaivaina
01480,అరుదరుదు నీమాయ ,arudarudu nImAya
01484,అటువంటివాడువో ,aTuvaMTivADuvO
01502,ఎదుట నెవ్వరు లేరు ,eduTa nevvaru lEru
02010,అతిసులభం బిదె ,atisulabhaMbide
02041,అతిసులభం బిదె ,atisulabhaMbide
02043,ఎవ్వరిభాగ్యం బెట్టున్నదో,Evvaribhaagyam
02072,సేయని వాడెవ్వడు ,sEyani vAdevvaDu
02073,ద్రువవరదా సంస్తుతవరదా,Druvavaradaa
02077,బలువుడు హరి జేపట్ట,baluvuDu hari jEpaTTitini
02088,ఏ పురాణముల నెంత వెదికినా,E purANamula
02100,హరి యవతార మీతడు ,hari yavatAra mItaDu
02111,అనుచు లోకములెల్ల,anucu lOkamulella
02112,అహోబలేశ్వరుడు,ahObalESvaruDu
02128,ఏది వలసె నీవది సేయు,Edi valase nIvadi sEyu
02131,ఇహమేకాని యిక,ihamEkAni yika
02143,ఎందు నీకు ప్రియమో,eMdu nIku briyamO
02151,దినము ద్వాదశి నేడు,dinamu dwaadaSi
02154,అనుచు దేవ గంధర్వాదులు ,anuchu dEva
02156,హరి నీ ప్రతాపము,hari nIpratApamuna
02164,చాటెద నిదియే సత్యము,chaaTeda nidiyae
02167,అనరాదు వినరాదు,anarAdu vinarAdu
02173,ఏ రీతి నెవ్వరు,ErIti nevvaru
02178,దీన రక్షకుడు ,dInarakShaku
02185,అది నే నెరగనా,adi nE neraganA
02200,భావించ లేరెవ్వరు,BAviMcalE revvarunu bayalu
02207,అందరిలోన ఎక్కుడు,aMdarilona ekkudu
02208,ఇతడు తారక బ్రహ్మ,ItaDu tarakabrahma
02224,Emani vinnaviMtu,ఏమని విన్నవింతు యిదివో
02244,ఈ రూపమై ఉన్నాడు,ee rUpamai unnadu
02254,దేవుడుగలవారికి,dEvuDugalavAriki
02268,ఇందువల్ల యేమి కద్దు,iMduvalla Emi kaddu
02272,ఇంత కంటే ఏమి సేసేదిదే ,iMtakaMTE nEmisEsE
02305,ఇటు నిను తెలియగ,itu ninu teliyaga
02322,ఎంత పుణ్యమో,eMta puNyamO
02326,అపరాధిని నేనైనాను,aparAdhini nEnainAnu
02338,దాచుకో నీపాదాలకుదగ ,dAcuko nee pAdAlaku
02362,ఆతని మూలమే,Atani mUlamE
02363,దిక్కు నీవే జీవులకు ,dikku neeve jeevulaku
02371,ఈతడే యీతడే సుండి,ItaDE yItaDE suMDi
02372,గతులన్ని ఖిలమైన,gatulanni khilamaina
02374,డోలాయాం చల,Dolaayaam chala
02377,దేవ నమో దేవా,dEva namo dEva
02385, బ్రహ్మ మొకటే ,brahma mokaTE
02391,గరుడ గమన గరుడధ్వజ,garuDa gamana
02393,ఎంతమాత్రమున,Emtamatramuna
02403,చూచి మోహిందకుందురా,cUci mOhiMcakuMdurA
02419,దేహినిత్యుడు,dEhi nityuDu
02426,దేవునికి దేవికిని ,dEvuniki dEvikini
02432,అణురేణు పరిపూర్ణమైన,aNurENu paripUrNamaina
02436,ఎందాక నిద్ర నీకిదె,eMdAka nidra nIkide
02438,అని ఆనతిచ్చె ,ani Anaticce
02498,అదివో చూడరో ,adivO chUDarO
02504,ఇతని ప్రసాదమె ఇన్నియును,itani prasAdamE
02517,చేకొంటి నిహమే చేరిన,cEkoMTi nihamE
03001,ఇట్టి ప్రతాపముగల,Itti prataapamugala
03002,ఏది నిజంబని ,Edi nijaMbani
03003,గెలిచితి భవములు,gelichiti bhavamulu
03010,భక్త సులభుడును ,bhaktasulabhuDunu
03012,ఎక్కడి నరకము ,ekkaDi narakamu
03015,అన్నిటా నాపాలిటికి ,Annitaa naapaalitiki
03021,గరుడధ్వజం బెక్కె ,Garudadhvajam bekke
03022,ఇతరచింత లిక యేమిటికి
03027,ఇచ్చలో గోరేవల్లా,iccalo gOrEvalla
03028,ఇతనికంటే ఘనులు,itanikaMTE Ganulu
03029,చూడ వేడుకలు ,cUDa vEDukalu soridi nI mAyalu
03035,అన్నియు నీతనిమూల ,Anniyu neetanimoola
03044,ఇతరదేవతల కిది గలదా,Itaradaevatala kidi
03056,ఈ మాట విని ,Ee maata vini ninnu
03063,చింతలు రేచకు మమ్ము,chiMtalu rEchaku
03081,అనంతమహిముడవు,Anantamahimudavu
03087 ,ఇన్నియు ముగిసెను,inniyu mugisenu
03095,ఎట్టయినా జేసుకో,eTTayunAjEsukO
03102,ఏలోకమున లేడు,E lokamuna laedu
03109,గోవిందా హరి గోవిందా,gOviMdahari gOviMda
03112, ఆడరమ్మ పాడరమ్మ,ADaramma pADaramma
03133, బాపు బాపు రాఘవా, bApubApu rAghava
03138,అన్నిటా నేరుపరి , AnniTA nErupari
03143,ఆంజనా తనయుడైన ,aMjanA tanayudaina
03144,అవధారు దేవ ,avadhAru dEva
03165,భావించరే చెలులాలా,bhAviMcharE celulAla
03166,చెప్పరాని మహిమలు,chepparAni Mahimala
03183,ఈతడే ముక్తి దోవ ఈతడే,ItaDe mukti dOva
03193,ఆదివిష్ణు వీతడే,AdivishNu vItaDE
03249,దైవమా నీ చేతిదే ,daivamA nIchEtidE
03255,హరియే యెరుగును,hariye yerugunu
03259,ఇంతకంటే ఘనమిక ,iMtakaMTE Ganamika
03280,ఆడరో పాడరో ,AdarO pAdarO
03294,ఏమని చెప్పెనో గాక యిలగల,EmanicheppinO kAka
03296,ఇన్నిటి మూలంబీశ్వరు,inniTi mUlambISwaruD
03316,ఎవ్వరు కానని వాడు,evvarugAnani vADu
03322,భక్తినీపై దొకటె పరమసుఖము,bhakti nee pai
03325,ఏడే జేనలు ఈ దేహంబును,EDEjEnalu yI dEhaMbunu
03332,గోవిందాది నామోచ్ఛారణ,gOviMdAdi nAmOccAraNa
03348,ఎన్నడు దీరవు ఈ పనులు,ennaDu dIravu
03358,ఆతడే బ్రహ్మణ్యదైవము,AtaDE brahmaNya
03370,ఇతనికంటే మరిదైవము,itanikaMTE mari
03371,చాలుజాలు నీ హరీయే,chAlujAlu nIhariyE mAkunu
03374,అరసినన్ను గాచినాతనికి ,arasinannu gAchinA
03390,AdutA bAdutA
03418,దేవ శిఖామణివి,dEva SikhAmaNivi
03420, అభయదాయకుడ ,aBayadAyakuDa
03439,దైవంబవు కర్తవు నీవే,daivaMbavu kartavu
03470,అతడే పరబ్రహ్మం ,ataDE parabraHmaM
03474,దీనుడను నేను,dInuDanu nEnu
03485,చేరి యశోదకు శిశు వితడు,Cheri yasodaku
03492,అవధారు రఘుపతి ,Avadhaaru raghupati
03502,ఆనంద నిలయ,AnaMda nilaya
03510,దేవదుందుభుల తోడ,dEvaduMdubhula
03520,అనిశము దలచరో,anisamu dalacarO
03526,ఇతరుల నడుగము,itarula naDugamu yitaDE
03529,దనుజులుగనిరి తత్వమ,danujulu ganiri tatvamidi
03543,హరి కృష్ణ మేలుకొను,hari kRShNa mElukonu
03548,ఇందునె తుదిపద,iMdunE tudipada
03561,భావములోనా,Bhaavamulonaa
03567,చేకొని కొలువరో శ్రీ నరసింహము,chEkoni koluvar
04003,అచ్యుతు శరణమే ,achyutu SaraNamE
04011,ఇతర మేదియు లేదు,itaramEdiyu lEdu
04016,ఇహ పర సాధన మిది యొకటే,ihaparasAdhana
04017,ఏమని పొగడుదు ఇట్టి నీగుణము,Emani pogaDudu
04019,భావించు వారలపాలి భాగ్య,bhAviMchuvAralapAli
04022,ఘనుడాతడే మము,ghanuDAtaDE
04026,అమరాంగనలదె ,Amaraamganalade
04029,అనాది జగమునకౌ,anAdi jagamunakau
04033,చదివి బ్రతుకరో,chadivi batukarO sarvajanulu
04038,ఇదియే సులభము ఇందరికి ,idiyE sulabhamu
04043,హీనాధికము లింక ,hInAdhikamu liMka
04049,ఆది మూలమే మాకు ,adi mUlamE mAku
04050,ఎంచి సేయు పనులిక లేవు, eMchi sEyu
04060,గోనెలె క్రొత్తలు ,gOnelE kottalu
04064,ఇన్నిచదువనేల,innicaduvanEla
04087,ఇందులోన గల సుఖమింతే,iMdulOnagala sukha
04097,ఆహా నమో నమో,AhA namO namO
04133,ఇలవేల్పు ఇతడే యిందరికి,ilavElpitaDE iMdariki
04142,ఎవ్వరి వాడ గాను,evvarivADAgAnu
04155,అందరికి నెక్కుడైన,aMdariki nekkudaina
04192,హరి యవతారమే,hari yavatAramE
04260,అజ్ఞానులకివి యరుహమ,ajnAnulakivi yaruhamu
04264,ఏదాయనేమి హరి ఇచ్చిన ,edaayanaemi
04271,అహోబలేశ్వరుడు,ahObalESvaruDu
04272,అంజనీ దేవి కొడుకు,aMjanIdEvi koDuku
04290,ధర్మమునకే మము దయగావవే,dharmamunakE
04291,భావించి తెలుసుకొంటే,bhAviMchi telusukoMTe
04293,హరి హరి నీ మాయా మహిమ,hari hari nI
04294,దైవము నెరుగము,daivamu neragamu
04297,చేరి కొల్వరో ఈతడు ,cEri kolvarO ItaDu
04298,ఇతడొకడే సర్వేశ్వరుడు,itaDokaDE sarvESv
04313,అయమేవ అయమేవ ,ayamEva ayamEva
04314,ఇన్నిట నింతట ,inniTa niMtaTa
04326,చవినోరి కేడ దెత్తు,chavinOri kEDa dettu
04338,ఆలించు పాలించు,Aalimchu paalimchu
04343,ఎన్నడు విజ్ఞానమిక,ennaDu vij~jAnamika
04348,ఏమి సేయుదు నింతయు ,Emi sEyudu niMtayu
04354,భారకుడతడే భంధువుడతడే,bhArakuDataDE baMd
04357,భళి భళి రామ ,bhaLi bhaLi rAmA
04365,ఎక్కడనీ ఉద్యోగము,ekkadanI udyogam
04369,ఇదియే వేదాంత ,idiyE vEdAMta miMdu
04376,ఇతరమెరుగ గతి ,itarameruga gati
04380,అతడే రక్షకుడందరి,ataDE rakshakuDaMdari
04384,ఇదియే సాధన ,idiyE sAdhana mihaparamulak
04394,ఏమని చెప్పెద,Emani cheppeda
04395,ఆచార విచారాలవియు,AcAra vicArAlaviyu
04399,ఇతరములన్నియు నడి,itaramulanniyu
04409,హరినామము కడు ,harinAmamu
04416,అడియ నడియనయ్య ,adiya nadiyanayya
04418,హరి నీ మయమే అంతాను,hari nImayamE
04430,ఇందిరా రమణుదెచ్చి,iMdirA ramaNudecci
04438,అన్ని మంత్రములు,anni mantramulu
04441,హరి నీవె సర్వాత్మకుడ,hari neeve sarvaatma
04443,ఇతడే యతడు కాబోలేలిక, itaDE yataDu gAbolu
04450,హరి హరి నిను సకలాంతర్యామివి ,hari hari ninu
04455,ఎరిగీ ఎరగదు ఏమి సేతు,erigI neragadu yEmi
04457 ఆ రూపమునకే,Aa ruPamunake
04458,ఆంజనేయ అనిలజ,AnjanEya Anilaja
04459,ఏలవయ్య లోకమెల్ల ఇట్టె రాముదీవెన,Elavayya lok
04460,ఎన్నడకో సుజ్ఞానము ఈ ఆత్మకు,ennaDokO suj
04464,ఎందును బోరాదీ సంసారము,eMdunu bOrA
04470,అరుదీ కపీంద్రుని,arudI kapIndruni
04482,ఏమని పొగడవచ్చు ఇట్టి నీ,Emani pogaDavaccu
04485,ఎన్తని నుతియిన్తు రామా,eMtani nutiyiMtu rAma
04490,అవధారు చిత్తగించు,avadhAru chittagiMchu
04491,దేవ దేవొత్తమ తే,deva devottama
04497,ఔనయ్య జాణడువు,aunayya jANaDuvu
04509,అదె చూడరయ్య ,Ade choodaryya
04511,ఇంతులాల చూడరమ్మ ,iMtulAla cUDaramma
04514,అదె లంక సాధించె ,Ade laMka
04519,ఇతడే పరబ్రహ్మ మిదియె ,itaDE parabrahma
04522,గరుడాద్రి వేదాద్రి ,garuDAdri vEdAdri
04524,ఆదిమూర్తి యీతడు,AdimUrti yItaDu
04527, ఈతని మహిమలు ,Itani mahimalu
04603,అందరి వశమా,aMdari vaSamA
04609,చండ ప్రచండాది,chaMDa prachaMDAdi
04620,ఇట్టి ముద్దులాడి ,Itti muddulaadi
04623,అన్నివిభవముల ,anniviBavamula
04626,ఇట్టె సంసారికి,iTTe saMsArikEdiyu lEdAya
04637,ఆదిపురుషా అఖిలాంతరంగా,AdipuruShA aKilAMta
04647,ఈతడే హరుడు ఈతడే,ItaDE haruDu ItaDE

No comments: