Reality

వాస్తవం చాలారూపాలలో ఉంటుంది;కాని కాల్పనిక కథకి ఒక రూపమే ఉంటుంది’.‘భక్తి సాహిత్యంలో కవి చెప్పేది సగం మాత్రమే;మిగిలిన సగం పాఠకులు పూరిస్తారు, ఇది భక్తి సాహిత్యానికి ఉన్న ఒక స్పష్టమైన లక్షణం,’-V.N.Rao

If Sringara is the most poetically delineated emotive experience of Annamacharya, in Sri Rallapalli Anantakrishna Sarma's words " the great soul who has the rarest distinction of elevating it to lofty spiritual heights is Annamacharya".And that, indeed is the end of all conceits.

Tuesday

21415, aMganaku virahame
Audio from Sound cloud

https://soundcloud.com/lalitha-madhav/anganaku-virahme-master

Saturday

kIrthanas on kalasApura vIra hanumanthuduSnap Shot of kalasApura vIra hanumanthudu - from Annamayya pada kosam by ravva Sri hari garu, Who in turn has taken reference from Sri Anantha krishna Sarma03302, ghanuDAtaDA itadu04272,aMjanIdEvi koDuku


04490, avadhAru chittagiMchu hanumaMtuDu

04155,aMdariki nekkuDaina


Pandariki nekkuDaina hanumantuDu
andukone surya phalamani hanumantuDu ||
Hanumanta is greater than all. He flew to catch the Sun, thinking it to be a fruit.
C 1balliduDai lanka jochchi bala rAkAsula goTTi
allakallOlamu chEse hanumantuDu
vollane rAmuni mudduTungaramu sitakichche
allade niluchunnADu hanumantuDu ||
Mighty Hanumanta entered Lanka, fought with demons and created havoc. He gave Rama's dear ring to Sita. Mighty Hanumanta is standing there.
C 2dAkoni yApe mundara tana guruteriginchi
AkAramaTu choope hanumantuDu
chEkoni SirOmaNi chEtabaTTi jalanidhi
AkASAna dATi vachche hanumantuDu ||
He secretly informed Sita about himself. He took the jewel "Siromani" from Sita and reached Rama after flying over the sea.
C 3konka kiTTe sanjeevi konDa techchi ripulaku
nanka kADai nilichenu hanumantuDu
tenkine Sri vEnkaTAdri dEvuni meppinchinADu
anke kalaSapurapu hanumantuDu ||
Unhesitatingly he flew to Himalaya mountain and broght "Sanjeevi" the life-saving herb along with hill. He is unique leader of monkeys. He was terror to enemies. Sri Venkateswara is pleased with him. He is Kalasapura Hanumanta.


02347,SaraNu SaraNu vEdaSastranipuNa
PSaraNu SaraNu vEda SAstra nipuNa neeku
arudaina rAma kArya durandharA ||
Oh Hanuman, You are the unparallelled performer of Rama's works. You are eminent in the Vedas and other scriptures. Protect me.
C 1hanumanta rAya anjana tanaya
ghana vAyu suta divya kAma rupa
anupama lankA dahana vArdhi langhana
jana sura nuta kalaSa pura nivAsa ||
Oh Hanuman the son of Anjana and the wind god. You can appear in any form you wish. You set fire to Lanka in a befitting way.You crossed the sea amazingly. Devatas and Manavas worship you. You dwell at Kalasapura.
C 2ravi tanaya sakha rAvaNa vanApahAra
pavana vEga balADhya bhakta sulabha
bhuvana purNa dEha budhdhi viSArada
javasatva vEga kalaSapura nivAsa ||
You are friend of Sugriva.You destroyed the gardens of Ravana.You fly with the speed of wind.You are mighty.Devotees get your grace easily. You have perfect body and supreme intellect. Your energy is unimaginable. You dwell at Kalasapura.
C 3seetA SOka nASana sanjiva SailAkarshaNa
aTala pratApa Saurya asurAntaka
koutuka SrivenkaTEsu karuNAsamEta
SAta kumbha varNa kalasapura nivAsa ||
You dispelled the sorrow of Sita. You pulled the Sanjivani mountain. You have shown astounding valor in combating the demons. Sri Venkatesa is pleasantly compassionate to you. Your complexion is golden yellow. You dwell at Kalasapura.04499,sarilEritaniki sAhasavikramu

http://www.youtube.com/watch?v=VNBz-Bj-aco


04525,vIDivO kalaSApurahttp://www.youtube.com/watch?v=oRh5cPkHh_Q01279, mAyapudanujula02216, kalaSApuramu kADa gAchukunnADu

28491, kalaSApuramu kADa

15126, paTTinavArala bhAgya midE guTTu


https://www.youtube.com/watch?v=k1g5u3csYjs

Sung By :Padmini Puttaparthi Daughter of Sriman Puttaparthi Narayanacharyulu

03516 sItA samEta rAma SrIrAma (Ramayana in A Sankitrana)

సీతా సమేత రామ శ్రీరామ - రాతి నాతి జేసిన శ్రీరామ రామ

ఆదిత్యకులమునందు నవతరించినరామ - కోదండభంజన రఘుకులరామ
ఆదరించి విశ్వామిత్రు యాగముగాచిన రామ - వేదవేదంతములలో వెలసిన రామ

బలిమి సుగ్రీవుని పాలినిధానమ రామ - యిల మునులకభయమిచ్చిన రామ
జలధి నమ్ము మొనను సాధించిన రామ - అలరు రావణదర్పహరణ రామ

లాలించి విభీషణుని లంకనేలించిన రామ - చాలి శరణాగత రక్షక రామ
మేలిమి శ్రీవేంకటాద్రి మీద వెలసిన రామ - తాలిమితో వెలయు ప్రతాపపు రామ

http://www.youtube.com/watch?v=40tlCRxUUiI


sItA samEta rAma SrIrAma - rAti nAti jEsina SrIrAma rAma

AdityakulamunaMdu navatariMchinarAma - kOdaMDabhaMjana raghukularAma
AdariMchi viSwAmitru yAgamugAchina rAma - vEdavEdaMtamulalO velasina rAma

balimi sugrIvuni pAlinidhAnama rAma - yila munulakabhayamichchina rAma
jaladhi nammu monanu sAdhiMchina rAma - alaru rAvaNadarpaharaNa rAma

lAliMchi vibhIShaNuni laMkanEliMchina rAma - chAli SaraNAgata rakshaka rAma
mElimi SrIvEMkaTAdri mIda velasina rAma - tAlimitO velayu pratApapu rAma

Wednesday

01170,ఈతడఖిలంబునకు నీశ్వరుడై ,ItaDaKilaMbunaku

ప|| ఈతడఖిలంబునకు నీశ్వరుడై సకల- | భూతములలోన దా బొదలువాడితడు ||

చ|| గోపాంగనలమెరుగు గుబ్బచన్నులమీద | చూపట్టుకమ్మ గస్తురిపూత యితడు | 
తాపసోత్తముల చింతాసౌధములలోన | దీపించు సుజ్ఞానదీప మితడు ||

చ|| జలధికన్యాపాంగ లలితేక్షణములతో | కలసి వెలుగుచున్న కజ్జలంబితడు |
జలజాసనుని వదనజలధి మధ్యమునందు | అలర వెలువడిన పరమామృతంబితడు ||

చ|| పరివోని సురతసంపదల నింపులచేత | వరవధూతతికి పరవశమైన యితడు | 
తిరువేంకటాచలాధిపుడు దానె యుండి | పరిపాలనముసేయు భారకుండితడు ||


https://archive.org/details/ANNAMACHARYA_452


pa|| ItaDaKilaMbunaku nISvaruDai sakala- | BUtamulalOna dA bodaluvADitaDu ||

ca|| gOpAMganalamerugu gubbacannulamIda | cUpaTTukamma gasturipUta yitaDu |
 tApasOttamula ciMtAsaudhamulalOna | dIpiMcu suj~jAnadIpa mitaDu ||

ca|| jaladhikanyApAMga lalitEkShaNamulatO | kalasi velugucunna kajjalaMbitaDu | 
jalajAsanuni vadanajaladhi madhyamunaMdu | alara veluvaDina paramAmRutaMbitaDu ||

ca|| parivOni suratasaMpadala niMpulacEta | varavadhUtatiki paravaSamaina yitaDu | tiruvEMkaTAcalAdhipuDu dAne yuMDi | paripAlanamusEyu BArakuMDitaDu ||


ఈతడఖిలంబునకు - ఏత దఖిలంబునకు = ఈ సమస్తమునకు
చింతా సౌధములలోన = ధ్యానమను భవనముల యందు
జలధికన్యాపాంగ లలితేక్షణములలో = సముద్రుని పుత్రిక యైన లక్ష్మీ దేవి యొక్క కడగంటి విలాసపు చూపులలో
కబ్జలంబు = కాటుక
జలజాసనుని వదన జలధి మధ్యము నందు = బ్రహ్మ ముఖము లనెడి సముద్రముయొక్క మధ్యలో
పరివోని = కొఱత వడని


Eta dakhilaMbunaku = ee samastamunaku
ciMtA soudhamulalOna = dhyAnamanu bhavanamula YaMdu
jaladhikanyApAMga lalitEkShaNamulalO = samudruni putrika yaina lakShmee dEvi yokka kaDagaMTi vilAsapu cUpulalO
kabjalaMbu = kATuka
jalajAsanuni vadana jaladhi madhyamu naMdu = brahma muKamu laneDi samudramuYokka madhyalO
parivOni = korxata vaDani

Saturday