Reality

వాస్తవం చాలారూపాలలో ఉంటుంది;కాని కాల్పనిక కథకి ఒక రూపమే ఉంటుంది’.‘భక్తి సాహిత్యంలో కవి చెప్పేది సగం మాత్రమే;మిగిలిన సగం పాఠకులు పూరిస్తారు, ఇది భక్తి సాహిత్యానికి ఉన్న ఒక స్పష్టమైన లక్షణం,’-V.N.Rao

If Sringara is the most poetically delineated emotive experience of Annamacharya, in Sri Rallapalli Anantakrishna Sarma's words " the great soul who has the rarest distinction of elevating it to lofty spiritual heights is Annamacharya".And that, indeed is the end of all conceits.

Tuesday

01227,అదెచూడు తిరువేంకటాద్రి,adecUDu tiruvEMkaTA

అదెచూడు తిరువేంకటాద్రి నాలుగుయుగము
లందు వెలుగొందీ ప్రభమీరగాను

తగ నూటయిరువై యెనిమిదితిరుపతుల గల
స్థానికులును చక్రవర్తిపీఠకమలములును
అగణితంబైన దేశాంత్రులమఠంబులును
నధికమై చెలువొందగాను

మిగులనున్నతములగుమేడలును మాడుగులు
మితిలేనిదివ్యతపస్సులున్న గృహములును
వొగి నొరగు బెరుమాళ్ళ వునికిపట్టయి వెలయు
దిగువ తిరుపతి గడవగాను

పొదలి యరయోజనముపొడవునను బొలుపొంది
పదినొండుయోజనంబులపరపునను బరగి
చెదర కేవంకచూచిన మహాభూజములు
సింహశార్దూలములును

కదిసి సురవరులు కిన్నరులు కింపురుషులును
గరుడగంధర్వయక్షులును విద్యాధరులు
విదితమై విహరించువిశ్రాంతదేశముల
వేడుకలు దైవారగాను

యెక్కువలకెక్కువై యెసగి వెలసినపెద్ద
యెక్కు డతిశయముగా నెక్కినంతటిమీద
అకజంబైన పల్లవరాయనిమటము
అల్లయేట్ల పేడ గడవన్

చక్కనేగుచు నవ్వచరి గడచి హరి దలచి
మ్రొక్కుచును మోకాళ్ళముడుగు గడచినమీద
నక్కడక్కడ వేంకటాద్రీశుసంపదలు
అంతంత గానరాగాను

బుగులుకొనుపరిమళంబుల పూవుదోటలును
పొందైన నానావిధంబుల వనంబులును
నిగడి కిక్కిరిసి పండినమహావృక్షముల
నీడలను నిలిచి నిలిచి

గగనంబుదాకి శృంగార రసభరితమై
కనకమయమైన గోపురములను జెలువొంది
జగతీధరుని దివ్యసంపదలు గలనగరు
సరుగనను గానరాగాను

ప్రాకటంబైన పాపవినాశనములోని
భరితమగుదురితములు పగిలి పారుచునుండ
ఆకాశగంగతోయములు సోకిన భవము
లంతంత వీడి పారగను


యీకడను గోనేట యతులు బాశుపతుల్ మును
లెన్న నగ్గలమైవున్న వైష్ణవులలో
యేకమై తిరువేంకటాద్రీశు డాదరిని
యేప్రొద్దు విహరించగాను

http://www.esnips.com/doc/61953a86-59a3-4e44-93bd-58ace6bce421/ADE-CHOODU-TIRU-VENKATAADRI


decUDu tiruvEMkaTAdri nAluguyugamu
laMdu velugoMdI praBamIragAnu

taga nUTayiruvai yenimiditirupatula gala
sthAnikulunu cakravartipIThakamalamulunu
agaNitaMbaina dESAMtrulamaThaMbulunu
nadhikamai celuvoMdagAnu

migulanunnatamulagumEDalunu mADugulu
mitilEnidivyatapassulunna gRuhamulunu
vogi noragu berumALLa vunikipaTTayi velayu
diguva tirupati gaDavagAnu

podali yarayOjanamupoDavunanu bolupoMdi
padinoMDuyOjanaMbulaparapunanu baragi
cedara kEvaMkacUcina mahABUjamulu
siMhaSArdUlamulunu

kadisi suravarulu kinnarulu kiMpuruShulunu
garuDagaMdharvayakShulunu vidyAdharulu
viditamai vihariMcuviSrAMtadESamula
vEDukalu daivAragAnu

yekkuvalakekkuvai yesagi velasinapedda
yekku DatiSayamugA nekkinaMtaTimIda
akajaMbaina pallavarAyanimaTamu
allayETla pEDa gaDavan

cakkanEgucu navvacari gaDaci hari dalaci
mrokkucunu mOkALLamuDugu gaDacinamIda
nakkaDakkaDa vEMkaTAdrISusaMpadalu
aMtaMta gAnarAgAnu

bugulukonuparimaLaMbula pUvudOTalunu
poMdaina nAnAvidhaMbula vanaMbulunu
nigaDi kikkirisi paMDinamahAvRukShamula
nIDalanu nilici nilici

gaganaMbudAki SRuMgAra rasaBaritamai
kanakamayamaina gOpuramulanu jeluvoMdi
jagatIdharuni divyasaMpadalu galanagaru
sarugananu gAnarAgAnu

prAkaTaMbaina pApavinASanamulOni
Baritamaguduritamulu pagili pArucunuMDa
AkASagaMgatOyamulu sOkina Bavamu
laMtaMta vIDi pAraganu

yIkaDanu gOnETa yatulu bASupatul munu
lenna naggalamaivunna vaiShNavulalO
yEkamai tiruvEMkaTAdrISu DAdarini
yEproddu vihariMcagAnu

No comments: